Zakończenie działalności EuroDelta Consulting

Szanowni Klienci,


Informujemy, iż z przyczyn osobistych w 2013 roku firma dor... :: więcej

Nabór wniosków do działania 8.2 PO IG - I konkurs 2012 roku
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
jako Instytucja Wdrażająca
Działanie 8.2 „Wspiera... :: więcej

Nabór wniosków do Działania 8.1 PO IG "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej"

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
jako Instytucja Wdrażająca:: więcej

Nabór wniosków do Działania 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - ogłoszony!
Na konferencji prasowej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki oraz Prezes ARiMR Tomasz Kołodziej ogłosili ter... :: więcej

Nabór wniosków do Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych, Programu Innowacyjna Gospodarka - rozpoczęty!
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości- Instytucja Wdrażająca- w terminie od 29 sierpnia do 30 września będzie ... :: więcej

Projekt Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej w Komisji Europejskiej
29 lipca  2011 r. rozpoczął się proces notyfikacyjnysieci szerokopasmowej Polski Wschodniej. To pierwszy tego ty... :: więcej

Konkurs PO IG 6.1 Paszport do eksportu
Ogłoszono nabór wniosków do Działania 6.1 PO IG w roku 2011 - II runda w ramach
Programu Operacyjnego Innowac... :: więcej

V Nabór wniosków do Poddziałania 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach RPO WO

OpolskieCentrum Rozwoju Gospodarki

OGŁASZA

V nabór wniosków do poddziałania 1.3.2.Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach

 o dofinansowanie projektów w zakresie:

1. Realizacji nowej i innowacyjnejinwestycji, za którą uważa się:

inwestycję w środkitrwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z :                           - utworzeniem nowego przedsiębiorstwa;                                                  - rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa (w tym w zakresie wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie sprzedaży produktów i usług);                                                                                                          - dywersyfikacją produkcjiprzedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub                                                                                                                - zasadniczą zmianą dotyczącąprocesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie;

nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy.

2. W ramach kategorii inwestycji wymienionych w pkt.1 będą m.in. wspierane wydatki na inwestycje związane z wdrożeniem rozwiązań innowacyjnych, z zakupami środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwach, utworzeniem jednostek B+R w przedsiębiorstwach, w tym m.in. laboratoriów, robotami budowlanymi wyłącznie jako niezbędnym elementem dla realizacji projektu.

3. Projekty związane z wdrożeniem systemów teleinformatycznych, wykorzystujących systemy teleinformatyczne służące do zwiększenia efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym poprzez informatyzację procesu produkcyjnego lub systemu świadczenia usług.W przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw wsparcie tego typu dotyczy firm działających min. 12 miesięcy.

Ww. zadania mogą być realizowane tylko i wyłącznie w zakresie następującej kategorii interwencji:

07 - Inwestycje w przedsiębiorstwabezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.).

Wartość dofinansowania wramach Regionalnego ProgramuOperacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 poddziałania 1.3.2 - Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach  wynosi w łącznej kwocie 5 294 117,65 Euro , w tym 4 500 000,00 Euro, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 794 117,65 Euro, pochodzące z Budżetu Państwa przeznaczone na projekty objęte pomocą publiczną

Do udziału w konkursie w terminie od 12.04.2012r. do 26.04.2012r. zaprasza się:

- MSP7 ;

- grupy, zrzeszenia przedsiębiorstwsektora MSP.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi:

- w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej:

- 50%w sektorze transportu;

- 60%dla średnich przedsiębiorców;

- 70%dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.

Minimalna/maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

- W przypadku mikroprzedsiębiorstw od 100 tys. PLN do 3,5 mln. PLN,

- Dla pozostałych przedsiębiorstw od 200 tys. PLN do 3,5 mln. PLN. PLN.