Projekty szkoleniowe, partnerskie, transgraniczne

Z funduszy unijnych dofinansowane mogą być także projekty o charakterze nieinwestycyjnym (tzw. miękkie projekty). Do tej grupy zaliczają się przedsięwzięcia obejmujące m.in. szkolenia, doradztwo, wydarzenia kulturalne, sportowe, promowanie turystyki, współpracę transgraniczną. Poniżej przedstawiono przegląd kilku dostępnych programów wspierających w/w projekty:

  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)
    Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
  • Program Operacyjny Współpracy Trangranicznej Czechy-Polska (PO WT Cz-Pl)
    Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów